روابط عمومی درقرن21
روابط عمومی قرن21-نگاهی به تحولات روابط عمومی وارتباطات- قرن21 
لینک دوستان

  

آداب معاشرت و روابط عمومی

 

مقدمه :

 اصول اخلاقی ،ریشه درفطرت آدمی دارند وبا گذشت زمان تغییرات چندانی نمی کنند .مثلاً ارزش صداقت ،ایثار وانفاق، با گذشت زمان دستخوش تغییر وتحول نمی گردد.البته ممکن است با ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی ،نیازمند ارائه الگو ی جدید باشیم ولی درحقیقت ،این الگو ها هم برگرفته از اصول اخلاقی است;.به عنوان نمونه اگر بخواهیم برای انسان قرن بیست ویکم ،بگوییم چگونه بادیگران معاشرت داشته باشد وروابط عمومی باید برچه مبنایی استوار گردد،ضمن پرداختن به مسائل مهم اخلاقی ،نباید از ابزارهایی مانند تلفن،موبایل ،اینترنت وسایر پیشرفت های روز غافل شویم وباید رعایت مسائل وآداب معاشرت را درمورد این امکانات نوین تشریح نمود ولازم است درهرزمینه ای اصولی مدون ارائه گردد.

 

 

برخی از اصول آداب معاشرت و روابط عمومی :

۱-در معاشرت بادیگران این نکته راباید درنظرداشت که فقط با کسانی طرح دوستی بیاندازیم که اهل ایمان به خدا ،پاکی ونجابت باشند ،زیرا کسی که نسبت به خالق هستی بی اعتنا ،بی احترام وناسپاس باشد،راحت تر می تواند به یک انسان، بی احترامی وبی وفایی نماید واز این رو غیر قابل اعتماد است .

2-دربرخورد بادیگران ،اظهار وبیان «سلام »و«خدا حافظی» ،دوستی ها را عمق می بخشد .پس هرگز بدون «سلام»، باکسی هم کلام نشوید وبدون «خداحافظی»، او راترک نکنید،هرچند مسئله ای برای شما پیش بیایدکه خیلی مهم و فوق العاده باشد .دراینگونه موارد ،می توانید خیلی سریع ،عذر بخواهید ،خدا حافظی کرده وبروید  .

3-هرگز به دیگران توهین نکنید .فرق بین شوخی وجدی را باید تشخیص دهید،توهین وهتک حرمت دیگران به بهانه ی شوخی کردن ،اصلاً قابل توجیه نیست .

۴-به وسائل و اشیاء دیگران که دردسترس شماهستند، دست نزنید وبدون اجازه، وارد حریم خصوصی افراد نشوید .

۵-دادن هدیه به دیگران کارخوب وارزشمندی است ،اما باید توجه داشت چه هدیه ای برای چه کسی مناسب است .مثلاً «گل رز قرمز »،مفهوم عشق را می رساند وباید به جا استفاده گردد.

۶-رعایت ادب ونزاکت ؛حتی با افرادی که باعث رنجش شما شده اند ،امری لازم است وباعث می شود ،شخصیت شما بیشتر به دیگران ثابت گردد.

۷-به دیگران دروغ نگویید ورفتار تملق آمیز نداشته باشید ،زیرا رفتار نمایشی دوامی ندارد ودیر یازود ،حقیقت وجودانسان نمایان خواهد شد.

۸-در«امربه معروف» و«نهی از منکر» دیگران ،دقت کنید که این کارمهم باظرافت خاص انجام شود وحتی الامکان سعی کنید توصیه های شما به صورت خصوصی باشد واز نهی کردن دیگران درمیان جمع خودداری گردد ودرمواقعی هم دیگران را از کاری نهی کنید که امکان تأثیر گذاری را بدهید.

۹-درهیچ حالی سیگار استعمال نکنید واگر به هردلیلی، مجبور به این کار هستید ،ازسیگار کشیدن درمحافل عمومی خودداری کنید ،زیرا این کارشما، اهانت به دیگران است وبا واکنش منفی دیگران مواجه می شوید . 

۱۰-با رفیق نا اهل معاشرت نداشته باشید ،چون قطعاً شما هم به راه او کشانده خواهید شد.حضرت امام محمد باقر(ع) می فرمایند :«کسی که با رفیق نا اهل همراه گردد،سالم نمی ماند.»

۱۱-رعایت احکام دینی درمورد رابطه ی بین دختر وپسر باعث عزت وسرافرازی انسان است وهرگز نباید از حریم هاو حدود الهی دراین زمینه خارج شد ،زیرا زیان افسارگسیختگی ها وهرج ومرج در این خصوص، قبل از همه به صورت تمام وکمال به خود انسان برمی گرددوباعث برهم خوردن تعادل جسمی و روحی وافتادن درمسیر زوال وتباهی می شود .

۱۲-هرگز حریم شخصی دیگران را نادیده نگیرید وبیش از اندازه معمول به دیگران نزدیک نشوید.

۱۳-به هنگام عطسه ،سرفه وخمیازه کشیدن ،دستمال تمیز ویادستانتان را مقابل دهانتان بگیرید ویا سرخودرابرگردانید .

۱۴-به دیگران خیره نشوید و به چشمان آنان زل نزنید .

۱۵-درمواقع اشتباه ،زیاد سخت نگیرید و به اشتباه خود اعتراف کنید وعذر بخواهید.

۱۶-به نامه های الکترونیکی جواب دهید.البته لازم نیست به تمام آن ها پاسخ گفت ،ولی جواب دادن به نامه هایی که با هنجار های عمومی همخوانی دارند ،یک وظیفه اخلاقی است که به حفظ شأن وجایگاه اجتماعی افراد کمک می کند.

۱۷-رازدارباشید وهرگز عیبی که دیگران دارند ویا عملی که دیگران ناخواسته درپیش شما مرتکب شده اند ،برملانسازید .چون این مسأله همانند دوکفه ترازوست واگر آبروی کسی را ببرید ،کسانی هم پیداخواهند شد که آبروی شما راببرند.

۱۸-باصدای بلند حرف نزیند ،دربین حرف زدن دیگران سخنی نگویید وصحبت های دیگران رامرتب قطع نکنید .

۱۹-لازم نیست به هرپیشنهادی جواب دهیم ویا جواب مثبت بدهیم .باید جرأت وشهامت «نه گفتن »به کارهاوپیشنهادهایی را که به ضررماست ،داشته باشیم وهرگز ملاحظه کاری رادراین گونه موارد، جایز ندانیم ،زیرا سهل انگاری سرنوشت ما را به تباهی خواهد کشاند.

20--هرگز سربه سردیگران نگذارید و«مردم آزاری» را از خود دور کنید .این کار چه درعالم حقیقی ویا درمحیط مجازی، اصلاً با اصول انسانی سازگاری ندارد.مزاحمت تلفنی ،خودرا جنس مخالف معرفی کردن درگفتگوهای نت وابراز علاقه کاذب به دیگران از جمله مصادیق مردم آزاری درقرن۲۱ است.

۲۱-آداب غذاخوردن درمیهمانی ها را بیاموزید .(روی غذا فوت نکنید ،صدای قاشق وچنگال رادرنیاورید ،صندلی خودراکمتر تکان دهید ،موقع غذا خوردن به دهان وچهره کسی خیره نشوید ،لقمه بزرگ برندارید ،مواظب باشید درهنگام عطسه حتماً سر خود را برگردانید وبا دست ویادستمال جلوی دهانتان را بگیرید ،باقیمانده آب وغدا را به کسی تعارف نکنید ،بین غذا حرف نزنید و....)

۲۲-وقت شناس باشید وبه وعده هایی که می دهید عمل کنید  .اما هرگز قول و وعده ای ندهید که با عمل کردن به آن ،عمری پشیمانی بکشید . 

۲۳-از وسائل شخصی دیگران استفاده نکنید .

۲۴-به اشتباه دیگران نخندید.

۲۵-آب دهانتان را درمجامع عمومی نریزید.

۲۶-مرتب به ساعتتان نگاه نکنید ،مگر آنکه بخواهید به زودی جلسه را ترک کنید.

27-زیاد حرف نزنید ،چون هرچه بیشتر حرف بزنید، امکان اشتباه بیشتر درآن وجود دارد.

28-از خودتان تعریف نکنید .دارایی ومقام وموقعیت خود رابه رخ دیگران نکشید ،چون این کار، ارزش شما را زیر سئوال خواهد برد ،دشمنان شماراهم زیاد خواهد کردوآتش حسادت وکینه راهم می افروزاند .

29-دراجتماع مرتب وآراسته ظاهر شوید ورفتار مناسبی با دیگران داشته باشید .رعایت بهداشت فردی واجتماعی ،حرمت شمارا درنزد دیگران افزایش می دهد .پوشیدن لباس تمیز ،استعمال عطر خوش ،مسواک زدن ،شستن مرتب دست ها وصورت وآراستگی، محبوبیت می آورد .اما باید توجه داشت که آراستگی با جلف بودن وهرزگی تفاوت بسیار داردونباید به بهانه ی شیک پوشی ،فخرفروشی ویا ابتذال را پیشه کرد.

30-به بزرگترها احترام بگذارید ودرمورد پاسخگویی به آنان صبور  ومهربان باشید .مبادا نسبت به پدر ومادر به گونه ای رفتار کنید که شمارا عاق نمایند ،زیرا این امر، بدبختی دنیا وآخرت را برایتان رقم خواهد زد واین رابدانید که پس از خداوند تبارک وتعالی ،احترام گذاشتن به پدرو مادر لازم و واجب است .

31-بدون اجازه و در زدن، به اتاق پدر ومادر  وارد نشوید ومنتظر بمانید ،درصورتی که اجازه دادند، وارد اتاق آنان  شوید .

32-باکودکان با آرامش وصبوری رفتار کنید ،چون آنان از شما رفتارشان را تقلید می کنندو بزرگترهارا الگوی خود قرار می دهند ،اگر از شما بدی یاد بگیرند ،بی تردید درگناه وانحراف آنان سهیم  هستید واگر از شما منش خوبی یاد بگیرند ،درثواب آن شریک خواهید شد.

33-پرتوقع واز خودراضی نباشید .انتظار نداشته باشید دیگران برده ی شما باشند ویا احترام ویژه ای برایتان قائل گردند .

۳۴-برای خود ودیگران شخصیت اخلاقی قائل شوید .زیرا کسی که درخود احساس بی شخصیتی کند، هرگز روی خوشبختی وسعادت را نخواهد دید وتن به هر پستی ورذالتی می دهد.

35-درحرف زدن با دیگران ،خودرا مظلوم نشان ندهید .یعنی مظلوم نمایی نکنید وچهره واقعی خودرا پنهان نکنید .

36-صراحت بیان را هرگز فراموش نکنید وبه راحتی با تعارف های دیگران ،خودرانبازید ولی این را بدانید ،صراحت گویی با گستاخی فرق دارد.نه کمرو باشید ونه گستاخ !!!

37-درمیان جمع ،از ابراز محبت افراطی نسبت به همسر خود دوری کنید.مثلا گفتن «عشق من !!»به همسر، درمیان جمع کارخوبی نیست.

38-درتماس های تلفنی سعی کنید،دقیق باشید .اگر مطمئن شدید،مزاحمتی درکارنیست ،نام خودرابگویید،مشخصات طرف را بپرسید،مختصر ومفید حرف بزنید واز حاشیه رفتن خودداری کنید.

39-مسائل محرمانه خود را پیش کسی بازگو نکنید ،چون باز کردن مسائل ومشکلات پیش هرکس وناکسی ،فقط انسان را سبک ودارای نقطه ضعف خواهد کرد وممکن است کسی از آن ها سوءاستفاده نماید ومشکلات شمارا چند برابرکند .

40-هیچ وقت از یاد خدا غافل نشوید وهرگز نگویید «هرچه باداباد»،چون درمعادلات زندگی ،به میزان اشتباه،جریمه نخواهیم نشد وگاهی برای یک اشتباه کوچک ویابزرگ ،به سختی تنبیه ومجازات خواهیم شد وامکان جبران  وبازگشت برای بیشتر حوادث ،عملاً امکان پذیر نیست . 

 

منابع :

1-http://baarsesh.blogfa.com/-آداب وآیین معاشرت -محمود رفعت

 2-//www.musavis.com/-پایگاه اینترنتی مهندس سید محمد موسوی

3-http://www.tebyan-hamedan.ir/

4-http://www.bazarma.com/

5-http://www.tafrihi.com

6-http://ravabetmodern.blogfa.com/-روابط عمومی درقرن21 –علی غلامیان

 

[ جمعه یکم آبان ۱۳۸۸ ] [ 11:23 ] [ علی غلامیان ]

  

   خوش اخلاقی ،کلید سعادتمندی

 


  

 از خـــدا جوييــــــــم توفيــق ادب 


                                           بي‌ادب محـروم مـاند از لطف رب


بي‌ادب تنها نَـه خود را داشت  بـد


                                            بلکه آتـش در همــــــه آفـــاق زد  

                                   مولوی -(مثنوي، دفتر اول، ب 77 ـ 78)

 

 مقدمه :

        «روابط انسانی» از پیچیدگی های خاصی برخورداراست و پی بردن به اصل وجودی وشخصیت افراد به این سادگی هانیست و دریک نگاه ویا چند برخورد نمی شود ادعا کرد که می توانیم کسی رابشناسیم ُ،ُگرچه  حدس هایی می زنیم  ولی فقط درموقعیت های گوناگون است که می توان افراد را سنجید،چون ممکن است افرادی با حضور دراجتماع وبا طراحی نقشه حساب شده ،نقش یک آدم خوب رابازی کنند وخودشان را آدم حسابی جابزنند وپس از بروز این چهره ی موجه وقابل قبول ،ماهیت  واقعی خودرا نمایان سازند ودرموقعیت جدید به خرابکاری بپردازند .

 ارتباطات انسانی ممکن است با ظهور فناوری های نوین دچار تغییراتی گردد ،اما «اخلاق» به لحاظ پیوند عمیق بافطرت ونهاد آدمی ، دستخوش تغییرات ودگرگونی نمی گردد.دراین مقاله سعی  می کنیم گوشه ای از زیبایی های «اخلاق خوش» را درقالب نکاتی کلیدی بیاوریم که امیداست  مؤثر واقع گردد:

   احادیثی درمورد  تأثیر اخلاق خوش درزندگی :

-پیامبر اکرم (صلّی‌ الله‌ علیه‌ وآله):
«ما یُوضَعُ فِي مِیزانِ امْرِئٍ یَومَ القِیامَةِ أفضَلُ مِن حُسنِ الخُلقِ.
در روز قیامت هیچ عملی بهتر از خوش اخلاقی در ترازوی [اعمال] انسان قرار نمی‌گیرد.»

-کافی، ج 2، ص 99، ح 2

**************************************************************

-پیامبر اكرم (ص) :

 « كامل ترین مردم از جهت ایمان كسی است كه اخلاقش خوبتر باشد و بهترین شما كسانی هستند كه نسبت به همسران خود خوش رفتار باشند.» -بحار الانوارج1ص389

**************************************************************

-پیامبر اعظم (ص):

«إن العبد لينال بحسن خُلُقه درجة الصائم القائم؛ به يقين بنده با اخلاق خوب خود، درجه روزه دارِ شب زنده دار را به دست مى آورد».
 وسائل الشيعة، ج12، ص152، (باب 104 استحباب حسن الخلق مع الناس، ح15922).

**************************************************************

-امام علي(عليه السلام) :

«حسن خلقك يحفف الله حسابك.-  اخلاقت را نيكو كن تا خداوند حسابت را آسان كند. »

بحارالانوار، ج 71، ص 383.

**************************************************************

-امام صادق(ع) :

«كم من وضيع رفعه حسن خلقه - چه بسيار فرد بي مقداري كه خوشرويي اش او را برتري بخشيده است.»  - شرح غررالحكم، ج 4، ص 558.

**************************************************************

-امام رضا(علیه‎السلام) از پدران بزرگوارش و از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) روایت مى‎فرماید كه آن حضرت به مردم فرمود:

«عَلَیْكُم بِحُسنِ الخُلقِ؛ فَإنّ حُسنَ الخُلقِ فِى الجَنَّةِ لاَ مَحالةَ؛ و إیّاكُم وَ سوءُ الخُلقِ؛ فَإنّ سوءُ الخُلقِ فِى النّار لاَ مَحالَةَ؛ بر شما باد به خوش اخلاقى؛ زیرا خوش اخلاق جایش در بهشت است؛ و بپرهیزید از بد اخلاقى؛ زیرا بداخلاق جایش در دوزخ است. »

عیون اخبار الرضا، ج 2، 31، باب 31، حدیث 41/ بحارالانوار، ج68، ص383، باب 92، حدیث 17 .

**************************************************************

 چگونه خوش اخلاق  شویم ؟:

        هرگز نباید اینگونه تلقی کرد که برخی آدم ها خوش اخلاق هستند وبعضی دیگر بداخلاق واین ویژگی ها دردرون آنها سرشته شده وتغییر ناپذیراست ،بلکه زندگی دنیا  درجهت کوشش برای کسب اخلاق نیکو ومکارم آن است تا جایی که  هدف بعثت پیامبر اکرم(ص)،کامل کردن مکارم اخلاقی معرفی شده است وهمین امر نشان می دهد که اخلاق انسان تحت تأثیر تعاملات با دیگران تغییر خواهد کرد.دراینجا  به برخی از نکات اخلاقی که می تواند درخوش اخلاقی انسان مؤثرباشد اشاره می شود :

-         اخلاق بااعتقاد قلبی همراه  باشد:

   «حسن خلق» ، افسار مهار کننده ی خودبینی , خودخواهی , غرور و لجاجت است که زندگی و در کنار هم بودن را آسان و قابل تحمل می سازد. تاثیر پذیری حسن خلق در اعمال ، زمانی میسر است که با ایمان و اعتقاد قلبی همراه باشد. در غیر این صورت، ظاهر سازی و نمایش از جانب یک فرد نسبت به دیگران ،دیر یازود،برملا می گردد ومایه ی  سقوط وتباهی فرد وجامعه می شود .

-         اخلاق باید درکنارایمان به خدا ومبدأهستی باشد تا  ارزش آفرین گردد:

   اخلاق خوب زمانی مایه ی برتری وشرافت انسانی است که منطبق براصول اخلاقی وهمراه بافطرت خداگرایانه بشری باشد ودین نیز چیزی جدای از آن نیست .«خوش اخلاقی» معیاری دارد وهرگز نمی توان محبت را بدون حساب وکتاب نثار این وآن کرد.مثلا ًدرمورد برخورد باکفار ومعاندان، نباید خوش اخلاقی پیشه نمود.این اصل اخلاقی به صورت دوقاعده دینی «تولی» و«تبری» در فروع دین  اسلام  آمده است .(«تولی‌» یعنی دوستی بادوستان خدا و«تبری» یعنی دشمنی بادشمنان خدا وبیزاری جستن از آنان )

-         خوش اخلاقی نباید وسیله سوءاستفاده دیگران شود :

   انسان باید خوش اخلاق باشد ،اما این رفتار خوب نباید باعث شود که دیگران به طمع بیفتند وبا طراحی نقشه های حساب شده درزمینه های مختلف باعث فساد ،تباهی و زیان یافتن او گردند.

-           هرگز نباید به همگان «آری » گفت :

   گاهی تمرین «نه گفتن »از هرعمل صالحی ارزشمند تراست .اگر دوست انسان دچار انحراف فکری وعقیدتی باشد ،خواه ناخواه انسان را به انجام عملی شبیه او می کشاند .نباید به بهانه ی خوش اخلاقی، با هرخوب وبدی طرح دوستی انداخت وباهدف جلب رضایت دیگران ونشکستن دل آنان،تن به انجام هرکاری داد.گاهی تعارف مصرف مواد مخدر ،حضور  دربرنامه های فساد وبی عفتی ،«گفتن یک «نه» اقتدار گرایانه» لازم داردکه طرف انسان نیز تحت تأثیر قرار گیرد ودرصورت پافشاری آن دوست ،باید ترک رفاقت نمود تا از خطا وانحراف درامان بمانیم .

-         رفتار دختران نبایدطمع انگیز باشد: 

      عفت وپاکدامنی ،تنها سلاح کاری دختران برای حضور دراجتماع وبرقراری ارتباط بادیگران است وهرگز نباید، حضور دختران وزنان درجامعه به شرافت انسانی آنان لطمه وارد نماید . برقرار ی رابطه دختر باپسر باید درمحدوه ی شرع ودین باشد وهرگز نباید دختر خودراموظف به رعایت خوش اخلاقی واظهار محبت به تمام افرادجامعه نماید ودربرابر همگان کرنش وتواضع کند ،چون قدم به قدم، حیاء ،شرافت وعزت خودراازدست می دهد .البته این مسئله هم نباید بهانه ای برای بی ادبی دختران گردد،بلکه دختر باید ضمن حضور فعال درجامعه وپایبندی به رعایت اخلاق دینی ،دربرابر رفتار تملق گرایانه نامحرمان ،روی خوش نشان ندهد وبارعایت حجاب ومتانت ،حافظ ایمان وعزت خویش  گردد.دختر صرفاً باید مهر ومحبت اختصاصی خودرا معطوف به پدرومادر و محارم خودنماید وپس از آن ،رسالت خودرابه عنوان «همسر» و«مادر »نثار خانواده نماید تا نهاد مقدس خانواده به گونه ای باشد که بنیاد جامعه رانیز مستحکم گرداند  .

-    خوش اخلاقی نباید مانع اجرای احکام الهی گردد:

     گاهی مواقع برخورد تند وقاطعانه باکسانی که به حریم امن وآسایش دیگران لطمه می زنند، لازم است وبرخورد توأم با اخلاق خوش،هرگز مناسب آنان نیست وباید بدون اغماض حکم خدارادرموردشان جاری ساخت .درمورد تربیت فرزند نیز چنین است . کودک دردوره های مختلف زندگی ،گاهی برخورد تحکم آمیز وآمرانه نیاز دارد تا از عواقب کاربد آگاه گردد.برخورد یکنواخت و باروحیه خوش اخلاقی درهنگام روبروشدن باهرنوع عمل خوب وبد کودکان ،نوجوانان وجوانان ،سمی مهلک برای تربیت است و به منزله ی «بی تفاوت بارآوردن» آنان می باشد .البته این نکته هم نباید به بهانه ای برای اعمال خشونت علیه بچه ها گردد ودراین مورد هم باید با کودکان خوش اخلاق بود وهم گاهی به خاطر سهل انگاری به صورت مقطعی محبت واخلاق خوش رااز آنان دریغ نمود تا به اشتباه خود پی ببرند .

           -خوش اخلاقی برنامه ریزی می خواهد :

   افرادی درجامعه وجوددارند که معتقدند،« اخلاق» ارثی ،ذاتی واصلاً تغییر ناپذیراست وبراین اساس خودراناگزیر به انجام پاره ای از رفتار غیر اخلاقی می دانند،ولی این گفته ها کاملاً نادرست وبرخلاف دین وبعثت پیامبران الهی است ،چون پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص)هدف از بعثت خودرا کامل کردن اخلاق می داند .انسان، ممکن است دراثر عادت وخلق وخوی خود ،برخی رفتارهای ناپسند وغیر اخلاقی داشته باشد ولی چنانچه بخواهد آن رذائل را از خود دور سازد، هرگز نباید ناامیدی پیشه کرده ویا شتابزده عمل نماید،بلکه ممکن است ترک یک صفت غیراخلاقی مانند کبر وحسد ،دهها سال طول بکشد .ازاین رو ،اولین قدم دراین راه ،لیست کردن رفتارهای روزانه وتقسیم آنها به خوب وبد است .قدم بعدی، تمرین برای ترک آن اعمال بدمی باشد که باید روزانه میزان عمل به آن ها ثبت گرددواین برنامه به گونه ای پیش برود تا به ترک عادت وتقویت فضائل اخلاقی گردد.این برنامه ریزی بامراحل تمرین ،عمل ،تکرارعمل ،عادت، تکرار عادت وملکه شدن(نهادینه شدن رفتار )انجام می شود. اگر  برنامه ریزی ها و عمل به آن به منظور کسب فضائل وترک رذائل اخلاقی ، درمرحله «عادت کردن» متوقف شود، هرگز به جایگاه وارزش واقعی عمل اخلاقی نخواهیم رسید ،بلکه پایبندی به ارزش هابابد دروجود فرد به گونه ای نهادینه شود که درهیچ حالتی ،انسان تحت تأثیر وسوسه والقائات، مرتکب فعل غیر اخلاقی نگردد وآگاهانه وتوأم بابصیرت ،در انجام فعل اخلاقی بکوشد .

      جهاني شدن اصول اخلاقي:


    جورج فردريكسون (GEORGE FREDERICKSON) در كتاب خود به نام <<«روح مديريت دولتي» در سال 1997 به چاپ رسيد به اين موضوع مي پردازد كه ناتواني ما در اينكه بتوانيم به طور دولتي فكر كنيم و دولتي باشيم به افزايش مشكلات و مسائل فسادبرانگيز و لغزشهاي اخلاقي براي مديران بخش دولتي منجر شده است. او حركت سازمانهاي مبتني بر يك سلسلـــه مراتب سنتي به يك سازمان شبكه اي متهور و جسور را دليلي براي اين وضعيت مي داند. ازسوي ديگر، در اين زمينه توماس دي لينچ (THOMAS D.LYNCH) و ويلا بروس (WILLA BRUCE) معتقدند كه به يك اجماع همگاني نياز است كه در آنجا راجع به اخلاقيات و استدلال اخلاقي در بخش دولتي به بحث پرداخته شود.

«لينچ» معتقد است ما بر اين باوريم كه در حرفه خود نياز به ادبياتي داريم كه ما را در فهم مسائل اخلاقي و بخصوص فضايل اخلاقي در زمينه جامعه جهاني كمك كند. همان طور كه قرن بيستم را پشت سر گذاشتيم، سراسر دنيا نيز بيشتر و بيشتر درحال يكپارچگي و متحدشدن است. و ما بايد به فكر اصول اخلاقي در زمينه جهاني باشيم.

همان طور كه اصول اخلاقي به طور فردي ما را به سوي خير هدايت مي كند، براي سازمانها و خط مشي هاي دولتها نيز نيازمند اصولي هستيم كه بتوانيم بر آن اساس قوانين و سياستهاي مشترك را با توجه به اخلاقيات وضع كنيم.

با نگــــاهي به مذاهب و ادبيات فلسفي مي توان هر يك از آنها را پايه و اساسي براي روشي مشترك جهت رسيدن به اصول اخلاقي كه تقريباً براي همه اديان اين دنيا قابل قبول است پيدا كنيم. ولي به هرحال اين راه تنها زماني امكان پذير است كه ما در جستجوي آن باشيم و فعالانه در بين خودمان به بحث و گفتگو بپردازيم، تا ببينيم كه آن راه مشترك كدام است. اگر اخلاق نسبي شود (يعني از بين رفتن اخلاق) لذا اگر مفاهيمي را از اديان مناسب استخراج كنيم مي توان به يك اصول اخلاقي جهان شمول رسيد كه مورداعتقاد همه اديان و مذاهب است. (این بخش به نقل از مقاله « فضائل اخلاقي و مدير قرن بيست و يكم»شماره ۱۴۵ ماهنامه مدیریتی تدبیر )

منابع :

۱-http://www.tebyan.net/-مقاله مهری هدهدی -تأثیر خوش اخلاقی

۲-http://www.davarmanesh.com/

۳-نشریه الکترونیکی پرسمان –شماره25-http://www.porseman.org/

4- http://noorportal.net/-مقاله خوش اخلاقی درخانواده -6/2/88

۵-ماهنامه علمی آموزشی درزمینه مدیریت « تدبیر»،شماره  ۱۴۵-خرداد۸۴،مقاله « فضائل اخلاقي و مدير قرن بيست و يكم»ترجمه و اقتباس: تورج مجيبي و محسن محمديان ساروي-http://www.imi.ir/5-

۶-مقاله نقش اخلاق درروابط عمومی –علی غلامیان-روابط عمومی درقرن21-http://ravabetmodern.blogfa.com/

[ جمعه شانزدهم مرداد ۱۳۸۸ ] [ 11:27 ] [ علی غلامیان ]

اخلاق در روابط عمومی چه نقشی دارد؟

 

مقدمه :

    اخلاق ،یک مفهوم عمیق اما آشنابرای همگان است که معنای واحدی برای آن یافت نمی شود که مورد پذیرش عموم  واقع شود . اگر چه در تعریف اخلاق، میان دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد،لیکن دانشمندان اسلامی در این مطلب اشتراک نظر دارند که "مجموعه صفات روحی و خصوصیات درونی و ملکات باطنی که منشأ و مبدأ افکار وعقاید و گفتار و کردار و رفتار خوب یا بد می باشد، اخلاق نامیده می شود".

   اهمیت مقوله «اخلاق» تا حدی است که انجمن جهانی روابط عمومی، سال ۲۰۰۷میلادی را به عنوان «سال اخلاق در روابط عمومی » نامگذاری کرد .این امر نشاندهنده ی اهمیت فوق العاده اخلاق  حرفه ای درروابط عمومی است .دراین مقاله درصدد آنیم که به کمک صاحبنظران امور روابط عمومی وارتباطات برخی از اصول اخلاق حرفه ای در روابط عمومی را بیان نماییم .

  اخلاق حرفه ای در روابط عمومی :

   اخلاق در روابط عمومی می تواند به جلب اعتماد مخاطبان به سازمان ویا عدم اعتماد آنان وبی اعتباری مجموعه منجر شود ،زیرا درمناسبات انسانی ،اخلاق بسیار مهم  وتعیین کننده است .اما اخلاق یک کارگزار روابط عمومی چگونه باید باشد تا بتواند درتحقق اهداف  شغلی خود موفق گردد.

    برای روشن تر شدن بحث ،نظر آقای سید شهاب سید محسنی را از میان یادداشت های ایشان می آوریم :

 «نكته ظريفي كه در اين ميان قابل تامل و تعمق است آنكه براستي جايگاه اخلاق در فعاليتها و ماموريتهاي روابط‌عمومي كجاست؟ و آيا روابط عمومي‌ها تا چه ميزان خود را پايبند به معيارها و موازين اخلاقي بويژه درارتباط بامخاطبان مي‌دانند؟و...
آنچه مسلم است آن كه بين اخلاق به عنوان يك شاخص و معيار انساني با نوع ماهيت و فعاليتهاي روابط عمومي رابطه‌اي بسيار نزديك و تنگاتنگ وجود دارد. در واقع روابط عمومي بدون اخلاق معنا و مفهوم واقعي خود را نخواهد داشت چرا كه اساس ارتباط و رابطه انساني و پايداري آن بين يك سازمان و مخاطبانش را صداقت و ايجاد اعتماد متقابل تشكيل مي‌دهد و روابط عمومي چيزي جز اين نيست، به عبارتي ديگر روابط عمومي زماني در مسير صحيح خود حركت مي‌كند كه در جريان دوسويه ارتباط بين سازمان و مخاطبان مهمترين اصل كه همانا معيارهاي اخلاقي است رابدرستي رعايت نمايدو بارويكرد ديگري مي توان گفت روابط عمومي بدون اخلاق ديگر روابط عمومي نيست، روابطي است كه براساس معيارهاي ديگري چون سودجويي، منفعت طلبي و سازمان محوري بنا نهاده شده است و در اين چرخه ارتباط آنچه به حساب نمي‌آيد، همانا مخاطبان، خواسته‌ها و نيازهاي آنان است. بنابراين يكي از شاخصه‌هاي مهم روابط عمومي مطلوب و كارآمد پايبندي آن به ارزشهاي اخلاقي در تبادلات و ارتباطات با مخاطبان است.»

در حرفه روابط عمومی پنج نوع رابطه اخلاقی وجود دارد که عبارتند از :

۱- وظیفه نسبت به خود

۲-وظیفه نسبت به مخاطب

۳-وظیفه نسبت به کارفرما

۴- وظیفه نسبت به حرفه

۵- وظیفه نسبت به جامعه

  بنابراین ، اخلاق روابط عمومی مربوط به یک سطح نیست وبایستی یک مسئول روابط عمومی درهریک از سطوح ۵گانه ی  فوق ،ملتزم به رعایت اصول اخلاق حرفه ای باشد تا بتواند به عنوان یک روابط عمومی اخلاقی درجلب نظر مخاطبان موفق گردد .   

    باید ها ونبایدهای اخلاقی در روابط عمومی :

اخلاق و انتظارات اجتماعي در كلي ترين حالت خــــود شامل چهـــــار ارزش زير مي شود:
1 - صداقت و راستگويي
2 - انصاف و برابري
3 - امانت داري
4 - وفاداري و احساس مسئوليت اجتماعي. 
  گذشته از مفاهیم اخلاقی  یادشده ،می توان به بعضی از باید ها ونبایدهای اخلاقی روابط عمومی به شرح زیر اشاره کرد:

برخی از باید ها ی اخلاقی روابط عمومی :

۱-به رسمیت شناختن حق مردم برای دریافت اخبار واطلاعات درست

۲-احترام به منافع عمومی

۳-صداقت در ارائه اطلاعات

۴- احترام به ارزش ها

۵-احساس تعهد دربرابر اعتماد عمومی

۶- شفافیت (Clarity)

۷-حفظ اسرار مخاطبان

۸-امانتداری

۹-وقت شناسي (Timeliness)

۱۰-اقدام‌اصلاحي‌(Remedial)

برخی از نباید های اخلاقی روابط عمومی :

۱-دروغ پردازی

۲-برخورد تلافی جویانه

۳-شایعه پراکنی وتکیه بر آن دراطلاع رسانی

۴- بی احترامی به اشخاص

۵-بی احترامی به ارزش ها

۶-قالب کردن نظر خود به دیگران به عنوان نظرات عموم ویا دخیل کردن نظرات شخصی در اطلاع رسانی ها

۷-نداشتن دقت نظر در اطلاع رسانی ودرج وارائه هرگونه اخبار واطلاعات بدون درنظر گرفتن صحت وسقم آن

۸- دخل وتصرف در ارائه مطالب دیگران

۹-سرقت ادبی ( playiarism)

۱۰-بی توجهی به نظم وامنیت عمومی

۱۱-شکستن حریم خصوصی افراد

۱۲-جعل اطلاعات (Disinformation)

معیارهای اخلاقی روابط عمومی  -نگاهي به آئين نامه انجمن بين المللي روابط عمومي :


     انجمن بين‌المللي روابط عمومي در سال 1965 در آتن (پايتخت يونان) آيين‌نامه‌اي را تصويب كرد كه به خاطر تأكيد بر حقوق بشر ، رفتار كاركنان روابط عمومي و همچنين نگرش مثبت به اين حرفه و موفقيت در تصويب معيارهاي اخلاقي مورد قبول جهاني واقع شد.
عضو روابط عمومي بايد در رعايت موازين زير تلاش كند:
1) كمك به فراهم ساختن شرايط اخلاقي و فرهنگي تا انسانها را قادر سازد به كمال برسند و از حقوق سلب ناپذيري كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر عنوان شده است، بهره‌مند شوند.
2) فراهم آوردن الگو و كانالهاي ارتباطي از طريق ترويج آزادانه اطلاعات مهم كه سبب شود هر عضو هر جامعه اي احساس كند كه او آگاه است.
3) به دليل ارتباط ميان حرفه ها و مردم، كار يك عضو روابط عمومي حتي به صورت خصوصي، در چگونگي ارزيابي حرفه به عنوان يك كل ، تاثير دارد.
4) اصول‌ و قوانين‌ اخلاقي اعلاميه جهاني حـقوق بـشـر
(The universal declaration of human rights) را در محدوده وظايف حرفه اي محترم شمارد.
5) توجه به ارزش انسان و حمايت از آن و به رسميت شناختن حقوق انساني.
6)فراهم آوردن زمينه‌هاي اخلاقي، روانشناختي و ذهني به منظور گفتگو به شيوه‌اي مناسب و به رسميت شناختن حقوق همه گروه ها براي بيان ديدگاه و نظرات آنان.
7) نظارت دائمي بر خود در تمام شرايط و به نحو احسن تا اعتماد كساني را كه با آنها در ارتباط است، جلب كند.
8) انجام كارها در همه شرايط و به نحوي كه علايق خاص همه گروهها (هم علايق سازماني كه در آن خدمت مي كند و هم علايق جامعه مورد نظر) مشمول توجه شود.
9) به انجام رساندن همه وظايف با صداقت و پرهيز از سخناني كه باعث ابهام يا درك نادرست مي‌شود.

عضو روابط عمومي بايد از موارد زير اجتناب كند:
1) كم اهميت شمردن حقيقت نسبت به ديگر نيازها .
2) انتشار اطلاعاتي كه برمبناي وقايع درست وقابل اثبات بنا نشده اند.
3) شركت در هر اقدام مخاطره‌آميز يا اقدامي كه غيراخلاقي و نادرست باشد وبتواند برشأن و منزلت انسان خدشه وارد سازد.
4) به كارگيري هرنوع روش يا تكنيك ”تلافي جويانه“ براي تحريك ناآگاهانه فردي كه قادربه كنترل آزادي خود نيست. (این بخش به نقل از مقاله آقای علیرضا مزین ،خبرگزاری فارس ،۲۶/۲/۸۸)

    نتیجه :

بنابراین ، پایبندی به اخلاق نیک باعث سعادتمندی انسان درزندگی می شود واین امر درهمه ی امور نتیجه ی بسیار خوبی عاید فرد وجامعه می کند . درروابط عمومی نیز به دلیل اینکه بیشتر جنبه برخورد بادیگران وجلب اعتماد وبرطرف کردن سوءتفاهمات مطرح است ومسئول روابط عمومی  به ناچار باید با انواع سلائق وشخصیت ها برخورد کند ،نقش اخلاق در روابط عمومی درپیشرفت ویاعدم موفقیت سازمان ومجموعه کاری  بسیار بااهمیت است و باید به اخلاق حرفه ای روابط عمومی متعهد وملتزم بود تا اعتماد عمومی که بسترساز فعالیت روابط عمومی هاست حاصل گردد.


 

منابع :

۱-http://www.pasokhgoo.ir/fa/node/991(مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی )

۲-روابط عمومي و ارزش ها،دكتر عليرضا اعرافي،رييس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،کارگزار روابط عمومی ۸/۸/۸۶-http://www.auypr.ir/newsvije.php?ne_id=22

۳-ماهنامه علمی -آموزشی درزمینه مدیریت «تدبیر»-شماره ۱۳۵-مرداد۱۳۸۲-مقاله  مهرانگيز يقين لو، فرانك جواهردشتي و مريم خليلي عراقي(قسمت اول )

ماهنامه علمی -آموزشی درزمینه مدیریت «تدبیر»-شماره ۱۳۶-شهریور ۱۳۸۲-مقاله  مهرانگيز يقين لو، فرانك جواهردشتي و مريم خليلي عراقي(قسمت دوم )
۴-مقاله مورخه ۱۰/۳/۸۸ -آقای علیرضا مزین -موسسه تبیان

۵-مقاله علیرضا مزین ،خبرگزاری فارس ،۲۶/۲/۸۸

۶- روابط عمومی درقرن ۲۱ -علی غلامیان    / http://ravabetmodern.blogfa.com 

 

[ جمعه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۸ ] [ 21:24 ] [ علی غلامیان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

«به نام آنکه هستی نام از اویافت»
روابط عمومی ،هنر ارزشمندی است که گـــرچه اغلب به عنوان بخشی از انجام وظائف دستگاهها وسازمان ها تلقی می شود ،اما رسالتی فراتر از توجیه گری صرف ودفـــــــاع محض از سیستم اداری وسازمانی دارد ،بلکه باید درایجاد تعامل ســـازنده ومطلوب بین ادارات ،سازمان ها وارباب رجوع ایفای نقش نماید،تا بهبود نسبی در وضعیت سازمانها،سایر بخش ها وکل جامعـــــه حاصل گردد وبه همیـــن جهت روابط عمومی را«هنـــر هشتم»می خواننــد ،زیرا این عرصه ،نیرویی می خواهد که هنـــرمندانه فعالیت کند تا هم مــــایه ی زینت واعتبـــار دستگــــاه وهم حـــــامی مخاطبــــان آن باشد .
وبلاگ حاضرحاصل تجربه ای اندک درزمینه ی روابط عمــومی است ونیازمند یاری سبز همه علاقه مندان به اعتلای دانش ارتباطــــــــــات و روابط عمومی هستیم .
«مارا از نظرات سبزتان محروم نفرمایید»
موضوعات وب
امکانات وب

فروش بک لینکطراحی سایتعکس